Năm 2020, Khánh Hòa tổ chức thi công 13 công trình giao thông vận tải

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top