Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về an toàn giao thông

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top